Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het magazine Gezond Gehoor dat wordt uitgegeven door Berengroep, Rembrandtlaan 4, 3723 BJ in Bilthoven, Kamer van Koophandel nummer: 30192673 te Utrecht BTW nummer: 81.39.22.045.B.01.
1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Berengroep, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 Berengroep garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Berengroep is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.7 Deze leveringsvoorwaarden van Gezond Gehoor zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Berengroep, Rembrandtlaan 4, 3723 BJ Bilthoven, 030-304 00 32 Of via redactie@gezondgehoor.nl
1.8 Berengroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

3. Duur van het abonnement
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
3.2 De vervolgtermijn bedraagt maximaal één jaar. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso). De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de website van het tijdschrift.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Berengroep gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

5. Bezorging
5.1 De bezorging van Gezond Gehoor vindt plaats via TNT. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met de redactie (zie 1.7).
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post (zie 1.7).

6. Opzegging van het abonnement
Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal zes weken voor verschijning van het laatste nummer van de abonnementstermijn, een bericht te sturen aan Berengroep. Dit kan uitsluitend schriftelijk (zie 1.7). Informatie over de looptijd van uw abonnement kunt u opvragen bij Berengroep, 030-304 00 32 of via post of e-mail. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
Berengroep is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Berengroep en de abonnee ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Berengroep of Gezond Gehoor.

8. Klachten
8.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Berengroep. Berengroep zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

9. Aansprakelijkheid
Berengroep is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Berengroep is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Berengroep komt. Berengroep is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Berengroep geleverd artikel, tenzij Berengroep aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Berengroep is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Berengroep gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Berengroep, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Berengroep, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Berengroep. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Berengroep. Berengroep is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Berengroep is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Berengroep de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Berengroep aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Berengroep en abonnee. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen
Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 april 2011. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.